Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
maruda
maruda
maruda
5535 86ae 500
maruda
Dzisiaj czuję się dużo bardziej chujowo, ale nie mam ochoty dzielić się tą chujowością z innymi. Dlatego, że to jest potem wykorzystywane przeciwko mnie. Nie chcę funkcjonować jak tarcza strzelnicza. Nie chcę pokazywać, że dziesiątkę mam w okolicach serca. Wcale nie trzeba strzelać w głowę, żeby mnie zabić.
— Jan Jakub Kolski
maruda
maruda
maruda
maruda
4873 6379 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszalony-virus szalony-virus
maruda
9809 3a5d 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viakrzysk krzysk
maruda
maruda
1384 ac7b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrzysk krzysk
maruda
maruda
maruda
9622 6e7f
Reposted fromfungi fungi viaszmaragdowykot szmaragdowykot
maruda
7832 5903
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viagug gug
maruda
Reposted fromlamborg lamborg viagug gug
maruda
maruda
0666 aaf7 500
Reposted fromGIFer GIFer viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
maruda
2758 ed02 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
maruda
Reposted fromulven ulven viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl